Regulamin świadczenia usług psychologicznych

Regulamin świadczenia usług psychologicznych
Indywidualna Praktyka Psychologiczna - Marta Król


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług przez firmę
Indywidualna Praktyka Psychologiczna - Marta Król oraz zasady rezerwacji
za pośrednictwem strony internetowej psycholog-mkrol.pl


Usługi oraz sprzedaż realizuje Marta Król, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
„Indywidualna Praktyka Psychologiczna - Marta Król” z siedzibą przy ul. Bronowickiej 38/5,
30-091 Kraków; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG); posługująca się numerem NIP 6852312638 oraz REGON 526829984– zwana dalej
Usługodawcą lub zamiennie Psychologiem.

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail psycholog.mkrol@gmail.com
lub pod numerem telefonu +48 730 768 431


I. Zakres zastosowania regulaminu
● Przystępując do korzystania z usługi, akceptuje Pani/Pan warunki niniejszego
regulaminu. Ten regulamin służy dobru i bezpieczeństwu obu stron – Klienta
i Psychologa.
● Z usług oferowanych przez Indywidualną Praktykę Psychologiczną - Marta Król
mogą korzystać osoby dorosłe, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
● O ile mowa w niniejszym regulaminie o:
specjaliście psychologu – oznacza to osobę posiadającą prawo
do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa
i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763 z późn.
zm.) oraz zgodnie z ustawą w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 173, poz.
1419 z późn. zm.);
miejscu przeprowadzenia usług psychologicznych – odnosi się do: on-line za
pośrednictwem komunikatorów (m.in. Google Meet, Whatsapp, Skype);
usługach psychologicznych – należy przez to rozumieć usługi świadczone
przez psychologa służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa,
polegające w szczególności na: konsultacji psychologicznej, wsparcia
psychoonkologicznego, terapii psychologicznej oraz udzielaniu
psychoedukacji, poradnictwa oraz pomocy psychologicznej.

II. Usługi
● Zakres usług widnieje na stronie internetowej psycholog-mkrol.pl
● Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności można dokonać za pomocą przelewu na
konto bankowe ING: 97 1050 1445 1000 0090 8295 7243 podając w tytule nazwę
usługi, przed rozpoczęciem wizyty. Wysokość wynagrodzenia za usługi została
podana w formularzu rejestracyjnym umieszczonym na stronie psycholog-mkrol.pl
● Rejestracja Klienta odbywa się poprzez stronę psycholog-mkrol.pl, kontakt
telefoniczny, mailowy lub osobiście.
● Zawarcie umowy dotyczącej usługi psychologicznej następuje w przypadku
akceptacji regulaminu. Regulamin jest dostępny również w gabinecie w sytuacji
dokonywania rejestracji osobiście.
● Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych,
jak i procesu. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez Psychologa jest podstawą
nawiązania prawidłowego kontaktu z Klientem i wykonywania zawodu zaufania
publicznego. Psycholog zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie
i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
● W zależności od potrzeb usługi psychologiczne mogą dotyczyć:
konsultacji psychologicznej lub psychoonkologicznej – jest to od jednego
do trzech spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego
problemu oraz wskazania możliwości jego rozwiązania;
poradnictwa psychologicznego – związanego z udzielaniem wskazówek
dotyczących sposobów rozwiązania danego problemu lub udzielania
interwencji w zakresie radzenia sobie z aktualnymi trudnościami;
terapii psychologicznej, psychoterapii – polegającej na serii sesji
przeznaczonych dla osób, które z różnych przyczyn przeżywają aktualnie
problemy poznawcze i emocjonalne. Jest to praca indywidualna
z psychologiem, mająca pomóc w rozpoznaniu i znalezieniu możliwych
rozwiązań tych problemów oraz służąca poznaniu siebie i rozwijaniu własnej
osobowości lub rehabilitacji niepełnosprawnych funkcji, w celu poprawy
samopoczucia i jakości własnego życia;
wsparcia psychologicznego i psychoonkologicznego – oddziaływania
mającego na celu udzielenie wsparcia psychologicznego osobie, która znalazła
się w trudnej sytuacji życiowej;
psychoedukacji – polegającej na wspieraniu Klienta i jego rodziny poprzez
dostarczanie informacji na temat możliwości rozwoju i radzenia sobie
ze zgłaszanymi problemami;


● Liczba wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta.
Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany
jest poinformować o tym Psychologa co najmniej 24 h przed ustalonym terminem.

W tej sytuacji wpłacona kwota w całości zostaje zwrócona Klientowi. W przypadku
przesunięcia terminu wpłacona kwota przechodzi na poczet kolejnego spotkania.
● Wizyta trwa do 50 minut.
● Klient stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.
● W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony
o czas, jaki Klient się spóźnił.


Potwierdzanie wizyty: w niektórych sytuacjach może zostać przeprowadzona rozmowa telefoniczna
lub będą wysyłane wiadomości mailowe z prośbą o potwierdzenie, czy termin
zaplanowanej wizyty jest aktualny.


Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie: Wizytę należy odwołać najpóźniej 24 godziny przed czasem planowanej konsultacji. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie powiadomił o odwołaniu swojej wizyty, to w przypadku zaistnienia takiej sytuacji (brak obecności, brak odwołania
terminu wizyty) skutkować to będzie koniecznością wniesienia przez Klienta pełnej opłaty za zarejestrowaną i nieodwołaną wizytę.


W długoterminowej pracy psychoterapeutycznej dopuszczalne jest 5 bezpłatnych
nieobecności odwołanych powyżej 24 godzin przed terminem spotkania
. Każda
kolejna nieobecność może wymagać opłaty za nieodbytą sesję i dokładnego
omówienia na spotkaniach.


III. Postępowanie reklamacyjne. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z usług Indywidualnej Praktyki Psychologicznej -
  Marty Król, należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
  psycholog.mkrol@gmail.com Reklamacje powinny być wysyłane z adresu, który
  został podany podczas rejestracji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej
  reklamację, a także opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia
  reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację Klient otrzymuje na swój adres e-mailowy.

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Klient zgłaszający chęć udziału w usłudze oferowanej przez Indywidualną Praktykę
  Psychologiczną - Marta Król jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem
  świadczenia usług psychologicznych i poświadczyć jego akceptację.
 2. Brak akceptacji warunków zawartych w regulaminie świadczenia usług
  psychologicznych wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług psychologa.
 3. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian regulaminu, jak również wprowadzania
  modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *